Selecteer een pagina

Artikel 9.62 Wijziging Wet aanpak schijnconstructies

1. In de artikelen 15b, tweede lid, van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, artikel 19g, tweede lid, van de Wet arbeid vreemdelingen en 18pa, tweede lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag wordt «artikel 10, eerste lid, onderdelen c en d, van de Wet openbaarheid van bestuur» telkens vervangen door: artikel 5.1, eerste lid, onderdelen c, d en e, en tweede lid, onderdeel f, van de Wet open overheid.

2. Indien artikel V, onderdeel A, van de Wet aanpak schijnconstructies in werking treedt of is getreden, wordt in artikel 29b, tweede lid, van de Arbeidsomstandighedenwet «artikel 10, eerste lid, onderdelen c en d, van de Wet openbaarheid van bestuur» vervangen door: artikel 5.1, eerste lid, onderdelen c, d en e, en tweede lid, onderdeel f, van de Wet open overheid.

3. Indien artikel VI van de Wet aanpak schijnconstructies in werking treedt of is getreden, wordt in artikel 8:8, tweede lid, van de Arbeidstijdenwet «artikel 10, eerste lid, onderdelen c en d, van de Wet openbaarheid van bestuur» vervangen door: artikel 5.1, eerste lid, onderdelen c en d, en tweede lid, onderdeel f, van de Wet open overheid.

Parlementaire behandeling

 • 2e nota van wijziging Woo (33 328, nr. 14)
 • 3e nota van wijziging Woo (33 328, nr. 20)
 • 4e nota van wijziging Woo (33 328, nr. 27)
 • Wetsvoorstel novelle Woo n.a.v. advies RvS (35 112, nr. 8)
 • Gewijzigd amendement van de leden Snoeren en Bisschop ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 17. (35 112, nr. 26) – artikelsgewijze toelichting
 • Memorie van Toelichting novelle Woo n.a.v. advies RvS (35 112, nr. 9)

2e nota van wijziging Woo (33 328, nr. 14)

Artikel 9.62 Wijziging Wegenverkeerswet 1994

In artikel 4b van de Wegenverkeerswet 1994 wordt na het derde lid een lid toegevoegd, luidende:

 1. Artikel 8.6, vierde lid, van de Wet open overheid is van toepassing op tarieven bedoeld in het eerste lid, onderdeel n, voor zover betrekking hebbend op het hergebruik van overheidsinformatie.

Kamerstukken II 2014/15, 33 328, nr. 14, p. 10 (2eNvW)

2e nota van wijziging Woo (33 328, nr. 14) – artikelsgewijze toelichting

De artikelen 9.61, 9.62 en 9.63

In sommige gevallen wordt bij de verstrekking van overheidsinformatie een deel van de kosten van het verzamelen van deze informatie doorberekend. Hiervan is sprake bij het Kadaster, de Rijksdienst voor het wegverkeer en het Handelsregister. Als bij een verzoek om hergebruik bij dergelijke instelling slechts de marginale verstrekkingkosten in rekening mogen worden gebracht, ontstaat bij deze instellingen een gat in de begroting. Voor dergelijke gevallen staat artikel 6, tweede lid, van de Hergebruikrichtlijn een uitzondering toe. Met het oog hierop is in dit wetsvoorstel artikel 8.6, vierde lid, opgenomen. Het wetsvoorstel dat de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in juli 2012 in consultatie heeft gebracht, voorzag reeds in uitzonderingen voor het Kadaster, de Rijksdienst voor het wegverkeer en het Handelsregister bij het in rekening brengen van kosten voor toewijzing vaneen verzoek om hergebruik. In deze nota van wijziging wordt bij deze consultatieversie aangesloten en wordt artikel 8.6, vierde lid, van de Woo van toepassing verklaard, voor zover de in die wetten opgenomen bepalingen over tarieven betrekking hebben op hergebruik van overheidsinformatie, zodat onderhavig wetsvoorstel geen gevolgen heeft bij de begroting en exploitatie van deze instellingen.

Kamerstukken II 2014/15, 33 328, nr. 14, p. 21 (2eNvW)

3e nota van wijziging Woo (33 328, nr. 20)

De artikelen 9.61, 9.62 en 9.63 worden vervangen door:

Artikel 9.61

Kamerstukken II 2015/16, 33 328, nr. 20, p. 3-4 (3eNvW)

4e nota van wijziging Woo (33 328, nr. 27)

Na artikel 9.61 worden een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 9.62 Wijziging Wet aanpak schijnconstructies

1. In de artikelen 15b, tweede lid, van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, artikel 19g, tweede lid, van de Wet arbeid vreemdelingen en 18pa, tweede lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag wordt «artikel 10, eerste lid, onderdelen c en d, van de Wet openbaarheid van bestuur» telkens vervangen door: artikel 5.1, eerste lid, onderdeel c, en tweede lid, onderdeel f, van de Wet open overheid.

2. Indien artikel V, onderdeel A, van de Wet aanpak schijnconstructies in werking treedt of is getreden, wordt in 29b, tweede lid, van de Arbeidsomstandighedenwet «artikel 10, eerste lid, onderdelen c en d, van de Wet openbaarheid van bestuur» telkens vervangen door: artikel 5.1, eerste lid, onderdeel c, en tweede lid, onderdeel f, van de Wet open overheid.

3. Indien artikel VI van de Wet aanpak schijnconstructies in werking treedt of is getreden, wordt in 8.8, tweede lid, van de Arbeidstijdenwet «artikel 10, eerste lid, onderdelen c en d, van de Wet openbaarheid van bestuur» telkens vervangen door: artikel 5.1, eerste lid, onderdeel c, en tweede lid, onderdeel f, van de Wet open overheid.

Kamerstukken II 2015/16, 33 328, nr. 27, p. 4-5 (4eNvW)

4e nota van wijziging Woo (33 328, nr. 27) – artikelsgewijze toelichting

Wijziging Wet aanpak schijnconstructies (13)

Met de Wet aanpak schijnconstructies (Stb. 2015, 233), is een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangevuld met bevoegdheden voor de SZW-inspectie om gegevens over toezicht en sancties openbaar te maken. De verwijzingen in die wetten naar de Woo dient te worden gewijzigd in een verwijzing naar de Woo.

Kamerstukken II 2015/16, 33 328, nr. 27, p. 6 (4eNvW)

Wetsvoorstel novelle Woo n.a.v. advies RvS (35 112, nr. 8)

Artikel 9.62 wordt als volgt gewijzigd:

 1. In het eerste, tweede en derde lid, wordt «artikel 5.1, eerste lid, onderdeel c,» telkens vervangen door «artikel 5.1, eerste lid, onderdelen c en d,».
 2. In het tweede en derde lid vervalt telkens «telkens».
 3. In het tweede lid wordt «29b» vervangen door «artikel 29b».
 4. In het derde lid wordt «8.8» vervangen door «artikel 8:8».

Kamerstukken II 2019/20, 35 112, nr. 8, p. 14 (VvW novelle n.a.v. advies RvS)

Memorie van Toelichting novelle Woo n.a.v. advies RvS (35 112, nr. 9)

Onderdeel TT (artikel 6.62)

De verwijzing naar artikel 5.1, eerste lid, Woo in de wetten die zijn of worden gewijzigd met de Wet aanpak schijnconstructies wordt aangepast in verband met het nieuwe onderdeel e in artikel 5.1, eerste lid, Woo.

Kamerstukken 2019/20, 35 112, nr. 9, p. 60 (MvT novelle n.a.v. advies RvS)

Gewijzigd amendement van de leden Snoeren en Bisschop ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 17. (35 112, nr. 26)

In artikel I, onderdeel TT, wordt in onderdeel 1 «onderdelen c en d» vervangen door «onderdelen c, d en e».

Kamerstukken II 2020/21, 35 112, nr. 26, p. 2 (amendement)

Gewijzigd amendement van de leden Snoeren en Bisschop ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 17. (35 112, nr. 26) – artikelsgewijze toelichting

Toelichting

Met dit amendement worden de «vertrouwelijk aan de overheid verstrekte bedrijfs- en fabricagegegevens» in lid 1 van artikel 5.1 ondergebracht, zodat deze informatie niet openbaar wordt gemaakt. Zo geldt er voor deze gegevens een absolute weigeringsgrond in plaats van een relatieve weigeringsgrond. Het gaat immers om gegevens van private bedrijven. Vanuit concurrentieoverwegingen horen deze gegevens niet in de openbaarheid te komen. Gehandhaafd blijft de zinsnede betreffende andere concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens, welke gegevens onder de huidige Wet openbaarheid van bestuur niet specifiek zijn beschermd.

Kamerstukken II 2020/21, 35 112, nr. 26, p. 2 (amendement)