Selecteer een pagina

Menu

Open alles | Sluit alles

Pels Rijcken volgt de Wet open overheid (Woo) op de voet. De totstandkomingsgeschiedenis van de Woo is uitgebreid. Op 19 april 2016 stemde de Tweede Kamer in met het ‘Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang’, kortweg: de Wet open overheid. Nog voordat de Eerste Kamer aan een inhoudelijke behandeling toekwam, dienden de indieners op 2 januari 2019 een novelle bij de Tweede Kamer in: het wetsvoorstel tot wijziging van de Woo. Dit wetsvoorstel is op 26 januari 2021 door de Tweede Kamer aanvaard. Op 5 oktober 2021 stemde de Eerste Kamer in met beide wetsvoorstellen. De wetten zijn bekendgemaakt in het Staatsblad, Stb. 2021, 499 (Woo) en Stb. 2021, 500 (Wijzigingswet Woo).

De PG Woo is bedoeld als informatieve website over de parlementaire geschiedenis van de Wet open overheid.
Op deze website worden alleen de relevante parlementaire documenten per artikel genoemd, zodat iedereen die met de Woo in de praktijk werkt snel inzicht krijgt in de werking van de Woo.

De opbouw van de website volgt de structuur van de wet. Van elk artikel is de letterlijke tekst opgenomen van:

  • de op dit moment geldende wettekst;
  • de wetsvoorstellen naar aanleiding van het advies van de Raad van State en de daarbij behorende memories van toelichting;
  • aanvullende nota’s van wijzigingen voor zover relevant voor het betreffende wetsartikel;
  • aangenomen amendementen;
  • verslagen van de mondelinge behandeling van de Tweede en de Eerste Kamer voor zover relevant.

Voor een uitgebreid overzicht van alle parlementaire documenten behorende bij de twee wetsdossiers kunt u gebruik maken van het onderdeel Bronnen.

Mocht de Woo in de toekomst aangepast worden dan zullen deze wijzigingen opgenomen worden.