Selecteer een pagina

Artikel 9.53a Wijziging Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

In artikel 4.2.11, vierde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 wordt «Wet openbaarheid van bestuur» vervangen door: Wet open overheid.

2e nota van wijziging Woo (33 328, nr. 14)

Na artikel 9.53 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 9.53a Wijziging Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

In artikel 4.2.11, vierde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 wordt «Wet openbaarheid van bestuur» vervangen door: Wet open overheid.

Kamerstukken II 2014/15, 33 328, nr. 14, p. 9 (2eNvW)

2e nota van wijziging Woo (33 328, nr. 14) – artikelsgewijze toelichting

Artikel 9.53a

Met deze bepaling wordt in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 een verwijzing naar de Wob vervangen door een verwijzing naar de Woo.

Kamerstukken II 2014/15, 33 328, nr. 14, p. 19 (2eNvW)