Selecteer een pagina

Artikel 9.53 Wijziging Jeugdwet

In artikel 4.3.2, vierde lid, van de Jeugdwet wordt «Wet openbaarheid van bestuur» vervangen door: Wet open overheid.

Parlementaire behandeling

  • Nota van wijziging Woo (33 328, nr. 13)
  • 2e nota van wijziging Woo (33 328, nr. 14)

Nota van wijziging Woo (33 328, nr. 13)

Artikel 9.53 samenloop wetsvoorstel 33 684 (Jeugdwet)

Indien het bij koninklijke boodschap van 28 juni 2013 ingediende voorstel van wet houdende regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet) (33 684) tot wet is of wordt verheven en artikel van die wet in werking is getreden of zal treden, wordt in dit artikel «Wet openbaarheid van bestuur» vervangen door: Wet open overheid.

Kamerstukken II 2013/14, 33 328, nr. 13, p. 16 (NvW)

Nota van wijziging Woo (33 328, nr. 13) – artikelsgewijze toelichting

In de aan hoofdstuk 9 toegevoegde wijzigingen zijn in andere wetten de verwijzingen naar de Wet openbaarheid van bestuur vervangen door verwijzingen naar de Wet open overheid. Bij deze wijzigingen zijn geen inhoudelijke wijzigingen beoogd.

Kamerstukken II 2013/14, 33 328, nr. 13, p. 23 (NvW)

2e nota van wijziging Woo (33 328, nr. 14)

Artikel 9.53 komt te luiden:

Artikel 9.53 Wijziging Jeugdwet

In artikel 4.3.2, vierde lid, van de Jeugdwet wordt «Wet openbaarheid van bestuur» vervangen door: Wet open overheid.

Kamerstukken II 2014/15, 33 328, nr. 14, p. 9 (2eNvW)

2e nota van wijziging Woo (33 328, nr. 14) – artikelsgewijze toelichting

De artikelen 9.24 en 9.53

In deze bepalingen wordt een foutieve verwijzing gecorrigeerd. In artikel 9.53 is tevens verwerkt dat de Jeugdwet inmiddels tot wet is verheven en in het Staatsblad is geplaatst.

Kamerstukken II 2014/15, 33 328, nr. 14, p. 18 (2eNvW)