Selecteer een pagina

Artikel 9.51 Archiefwet 1995

Artikel 15, eerste lid, onderdeel c, van de Archiefwet 1995 komt te luiden:

c.de onevenredige benadeling van een ander belang dan genoemd in onderdeel a of onderdeel b.

Parlementaire behandeling

  • Nota van wijziging Woo (33 328, nr. 13)
  • Wetsvoorstel novelle Woo n.a.v. advies RvS (35 112, nr. 8)
  • Memorie van Toelichting novelle Woo n.a.v. advies RvS (35 112, nr. 9)

Nota van wijziging Woo (33 328, nr. 13)

Artikel 9.51 Archiefwet 1995

Artikel 15, eerste lid, onderdeel c, van de Archiefwet 1995 komt te luiden:

  1. indien geen sprake is van milieu-informatie, de onevenredige benadeling van een ander belang dan genoemd in onderdeel a of onderdeel b.

Kamerstukken II 2013/14, 33 328, nr. 13, p. 15.

Hoofdstuk 9 Aanpassingswetgeving

In de aan hoofdstuk 9 toegevoegde wijzigingen zijn in andere wetten de verwijzingen naar de Wet openbaarheid van bestuur vervangen door verwijzingen naar de Wet open overheid. Bij deze wijzigingen zijn geen inhoudelijke wijzigingen beoogd. Uitzondering vormt een verwijzing naar artikel 10, eerste lid, onderdeel c, of een vermelding van het begrip vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens uit die uitzonderingsgrond. In dit wetsvoorstel wordt van die uitzonderingsgrond een relatieve uitzonderingsgrond gemaakt. Als gevolg hiervan diende op sommige plaatsen een redactionele aanpassing van de bestaande wettekst plaats te vinden. Dat betreft artikel 40 van de Wet op de parlementaire enquête 2008, artikel 55 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 en artikel 12v van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt dat wordt ingevoerd met het wetsvoorstel tot wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en enige andere wetten in verband met de stroomlijning van het door de Autoriteit Consument en Markt te houden markttoezicht (33 622). Daarnaast zijn artikel 40 van de Wet op de parlementaire enquête 2008, artikel 55 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 en artikel 15 van de Archiefwet 1995 redactioneel aangepast wegens de vervanging van artikel 10, tweede lid, onderdeel g, van de Wob door artikel 5.1, vierde lid, van de Woo.

Kamerstukken II 2013/14, 33 328, nr. 13, p. 23 (NvW)

Wetsvoorstel novelle Woo n.a.v. advies RvS (35 112, nr. 8)

In artikel 9.51 vervalt «indien geen sprake is van milieu-informatie,».

Kamerstukken II 2019/20, 35 112, nr. 8, p. 14 (VvW novelle n.a.v. advies RvS)

Memorie van Toelichting novelle Woo n.a.v. advies RvS (35 112, nr. 9) – artikelsgewijze toelichting

Onderdeel QQ (artikel 9.51 Woo)

Artikel 9.51 brengt artikel 15, eerste lid, onderdeel c, van de Archiefwet 1995 in overeenstemming met artikel 5.1, vijfde lid, Woo. Het daar gemaakte voorbehoud voor milieu-informatie is echter overbodig, nu artikel 15a van de Archiefwet 1995 dit al regelt.

Kamerstukken II 2019/20, 35 112, nr. 9, p. 59 (MvT novelle n.a.v. advies RvS)