Selecteer een pagina

Artikel 9.50 Wet op de parlementaire enquête 2008

Artikel 40 van de Wet op de parlementaire enquête 2008 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid vervalt onderdeel c en worden de onderdelen d en e geletterd c en d.

2. In het derde lid, onderdeel a, wordt «staten» vervangen door: landen en staten.

3. In het derde lid wordt onderdeel f vervangen door:

f. de bescherming van andere dan in het tweede lid, onderdeel c, genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens;

g. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft;

h. de beveiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van sabotage;

i. het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen;

j. indien geen sprake is van milieu-informatie, de onevenredige benadeling van een ander belang dan genoemd in het tweede of derde lid.

Parlementaire behandeling

  • Nota van wijziging Woo (33 328, nr. 13)
  • Wetsvoorstel novelle Woo n.a.v. advies RvS (35 112, nr. 8)
  • Memorie van Toelichting novelle Woo n.a.v. advies RvS (35 112, nr. 9)
  • Gewijzigd amendement van de leden Snoeren en Bisschop ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 17. (35 112, nr. 26)

Nota van wijziging Woo (33 328, nr. 13)

Artikel 9.50 Wet op de parlementaire enquête 2008

Artikel 40 van de Wet op de parlementaire enquête 2008 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid vervalt onderdeel c en worden de onderdelen d en e geletterd c en d.

2. In het derde lid, onderdeel a, wordt «staten» vervangen door: landen en staten.

3. In het derde lid wordt onderdeel f vervangen door:

f. bedrijfs- en fabricagegegevens die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld, alsmede andere concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens;

g. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft;

h. de beveiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van sabotage;

i. indien geen sprake is van milieu-informatie, de onevenredige benadeling van een ander belang dan genoemd in het tweede of derde lid.

Kamerstukken II 2013/14, 33 328, nr. 13, p. 15 (NvW)

Wetsvoorstel novelle Woo n.a.v. advies RvS (35 112, nr. 8)

In artikel 9.50 wordt in de wijziging van artikel 40, derde lid, van de Wet op de parlementaire enquête 2008 onder verlettering van onderdeel i tot j na onderdeel h een onderdeel ingevoegd, luidende:

  1. het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen;.

Kamerstukken II 2019/20, 35 112, nr. 8, p. 13 (VvW novelle n.a.v. advies RvS)

Memorie van Toelichting novelle Woo n.a.v. advies RvS (35 112, nr. 9) – artikelsgewijze toelichting

Onderdeel PP (artikel 9.50 Woo)

Aan artikel 40, derde lid, Wet op de parlementaire enquête wordt de met deze wijzigingswet aan artikel 5.1 Woo toegevoegde uitzonderingsgrond betreffende het goed functioneren van de overheid toegevoegd.

Kamerstukken 2019/20, 35 112, nr. 9, p. 59 (MvT novelle n.a.v. advies RvS)

Gewijzigd amendement van de leden Snoeren en Bisschop ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 17. (35 112, nr. 26)

In artikel I, onderdeel PP, wordt «In artikel 9.50 wordt in de wijziging van artikel 40, derde lid, van de Wet op de parlementaire enquête 2008» vervangen door «Artikel 9.50, onderdeel 3, wordt als volgt gewijzigd:

1. Het voorgestelde onderdeel f komt te luiden:

f.de bescherming van andere dan in het tweede lid, onderdeel c, genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevensgegevens;.

2. Er wordt».

Kamerstukken II 2020/21, 35 112, nr. 26, p. 2 (amendement)

Gewijzigd amendement van de leden Snoeren en Bisschop ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 17. (35 112, nr. 26) – artikelsgewijze toelichting

Toelichting

Met dit amendement worden de «vertrouwelijk aan de overheid verstrekte bedrijfs- en fabricagegegevens» in lid 1 van artikel 5.1 ondergebracht, zodat deze informatie niet openbaar wordt gemaakt. Zo geldt er voor deze gegevens een absolute weigeringsgrond in plaats van een relatieve weigeringsgrond. Het gaat immers om gegevens van private bedrijven. Vanuit concurrentieoverwegingen horen deze gegevens niet in de openbaarheid te komen. Gehandhaafd blijft de zinsnede betreffendeandere concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens, welke gegevens onder de huidige Wet openbaarheid van bestuur niet specifiek zijn beschermd.

Kamerstukken II 2020/21, 35 112, nr. 26, p. 2 (amendement)