Selecteer een pagina

Artikel 9.45 Wijziging Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

In artikel 811, tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt «een van de onder e en g van het tweede lid van artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur genoemde gronden» vervangen door: een van de gronden, genoemd in artikel 5.1, tweede lid, onderdeel e, en vijfde lid, van de Wet open overheid.

Nota van wijziging Woo (33 328, nr. 13)

Artikel 9.45 Wijziging Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

In artikel 811, tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt «een van de onder e en g van het tweede lid van artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur genoemde gronden» vervangen door: een van de gronden, genoemd in artikel 5.1, tweede lid, onderdeel e, en vierde lid, van de Wet open overheid.

Kamerstukken II 2013/14, 33 328, nr. 13, p. 14 (NvW)

Nota van wijziging Woo (33 328, nr. 13) – artikelsgewijze toelichting

In de aan hoofdstuk 9 toegevoegde wijzigingen zijn in andere wetten de verwijzingen naar de Wet openbaarheid van bestuur vervangen door verwijzingen naar de Wet open overheid. Bij deze wijzigingen zijn geen inhoudelijke wijzigingen beoogd.

Kamerstukken II 2013/14, 33 328, nr. 13, p. 23 (NvW)