Selecteer een pagina

Artikel 9.21 Wijziging Arbeidsomstandighedenwet

Artikel 7 van de Arbeidsomstandighedenwet wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden:

2. Onverminderd artikel 5.1, eerste lid, van de Wet open overheid en in afwijking van artikel 5.1, tweede en vijfde lid, van die wet blijft het verstrekken van gegevens als bedoeld in het eerste lid achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:

a. het belang, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, onder e, van de Wet open overheid;

b. het belang, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, onder h, van de Wet open overheid, voor zover het betreft het voorkomen van sabotage.

2. In het derde lid wordt «Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder f, van de Wet openbaarheid van bestuur» vervangen door: Artikel 5.1, vierde lid, van de Wet open overheid.

3. In het vierde lid wordt «Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b, van de Wet openbaarheid van bestuur» vervangen door: Artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Wet open overheid.

4. In het vijfde lid wordt «Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wet openbaarheid van bestuur» vervangen door: Artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder h, van de Wet open overheid.

5. Het zesde lid komt te luiden:

6. Op het op verzoek verstrekken van gegevens als bedoeld in het derde lid is artikel 5.1, vijfde lid, van de Wet open overheid niet van toepassing.

Parlementaire behandeling

  • Nota van wijziging Woo (33 328, nr. 13)
  • 4e nota van wijziging Woo (33 328, nr. 27)

Nota van wijziging Woo (33 328, nr. 13)

Artikel 9.21 Wijziging Arbeidsomstandighedenwet

Artikel 7 van de Arbeidsomstandighedenwet wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden:

2. Onverminderd artikel 5.1, eerste lid, van de Wet open overheid en in afwijking van artikel 5.1, tweede en vierde lid, van die wet blijft het verstrekken van gegevens als bedoeld in het eerste lid achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:

a. het belang, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, onder e, van de Wet open overheid;

b. het belang, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, onder h, van de Wet open overheid, voor zover het betreft het voorkomen van sabotage.

2. In het derde lid wordt «Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder f, van de Wet openbaarheid van bestuur» vervangen door: Artikel 5.1, derde lid, van de Wet open overheid.

3. In het vierde lid wordt «Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b, van de Wet openbaarheid van bestuur» vervangen door: Artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Wet open overheid.

4. In het vijfde lid wordt «Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wet openbaarheid van bestuur» vervangen door: Artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder h, van de Wet open overheid.

5. Het zede lid komt te luiden:

6. Op het op verzoek verstrekken van gegevens als bedoeld in het derde lid is artikel 5.1, vierde lid, van de Wet open overheid niet van toepassing.

Kamerstukken II 2013/14, 33 328, nr. 13, p. 11 (NvW)

Nota van wijziging Woo (33 328, nr. 13) – artikelsgewijze toelichting

In de aan hoofdstuk 9 toegevoegde wijzigingen zijn in andere wetten de verwijzingen naar de Wet openbaarheid van bestuur vervangen door verwijzingen naar de Wet open overheid. Bij deze wijzigingen zijn geen inhoudelijke wijzigingen beoogd.

Kamerstukken II 2013/14, 33 328, nr. 13, p. 23 (NvW)

4e nota van wijziging Woo (33 328, nr. 27)

In artikel 9.21, vijfde onderdeel, wordt in de aanhef «zede lid» vervangen door: zesde lid.

Kamerstukken II 2015/16, nr. 27, p. 4 (4eNvW)

4e nota van wijziging Woo (33 328, nr. 27) – artikelsgewijze toelichting

Tekstuele verbeteringen (overige onderdelen) Tevens wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele typefouten te verbeteren.

Kamerstukken II 2015/16, nr. 27, p. 6 (4eNvW)