Selecteer een pagina

Artikel 9.17 Wijziging Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 Wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 157, onderdeel D, onder 3, wordt onder verlettering van onderdeel i tot j na onderdeel h een onderdeel ingevoegd, luidende:

i. het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen;.

B

Artikel 158 vervalt.

Parlementaire behandeling

  • Nota van wijziging Woo (33 328, nr. 13)
  • Wetsvoorstel novelle Woo n.a.v. advies RvS (35 112, nr. 8)
  • Memorie van Toelichting novelle Woo n.a.v. advies RvS (35 112, nr. 9)

Nota van wijziging Woo (33 328, nr. 13)

Artikel 9.17 Wijziging Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 46 vervallen de zinsdelen «bestuurlijke aangelegenheid,» en «ambtelijk of gemengd samengestelde adviescommissie» en wordt «artikel 1 van de Wet openbaarheid van bestuur» vervangen door: artikel 2.1 onderscheidenlijk artikel 5.2 van de Wet open openheid.

B

In artikel 52, derde lid, wordt «artikel 12 van de Wet openbaarheid van bestuur» vervangen door: artikel 8.6 van de Wet open overheid.

C

Artikel 55 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt onderdeel c en wordt de puntkomma aan het slot van onderdeel b vervangen door een punt.

2. In het tweede lid, onderdeel a, wordt «landen» vervangen door: landen en staten.

3. In het tweede lid worden de onderdelen f en g vervangen door:

f. bedrijfs- en fabricagegegevens die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld, alsmede andere concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens;

g. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft;

h. de beveiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van sabotage;

i. indien geen sprake is van milieu-informatie, de onevenredige benadeling van een ander belang dan genoemd in het eerste of tweede lid.

Kamerstukken II 2013/14, 33 328, nr. 13, p. 9-10 (NvW)

Nota van wijziging Woo (33 328, nr. 13) – artikelsgewijze toelichting

Hoofdstuk 9 Aanpassingswetgeving

In de aan hoofdstuk 9 toegevoegde wijzigingen zijn in andere wetten de verwijzingen naar de Wet openbaarheid van bestuur vervangen door verwijzingen naar de Wet open overheid. Bij deze wijzigingen zijn geen inhoudelijke wijzigingen beoogd. Uitzondering vormt een verwijzing naar artikel 10, eerste lid, onderdeel c, of een vermelding van het begrip vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens uit die uitzonderingsgrond. In dit wetsvoorstel wordt van die uitzonderingsgrond een relatieve uitzonderingsgrond gemaakt. Als gevolg hiervan diende op sommige plaatsen een redactionele aanpassing van de bestaande wettekst plaats te vinden. Dat betreft artikel 40 van de Wet op de parlementaire enquête 2008, artikel 55 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 en artikel 12v van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt dat wordt ingevoerd met het wetsvoorstel tot wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en enige andere wetten in verband met de stroomlijning van het door de Autoriteit Consument en Markt te houden markttoezicht (33 622). Daarnaast zijn artikel 40 van de Wet op de parlementaire enquête 2008, artikel 55 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 en artikel 15 van de Archiefwet 1995 redactioneel aangepast wegens de vervanging van artikel 10, tweede lid, onderdeel g, van de Wob door artikel 5.1, vierde lid, van de Woo.

Kamerstukken II 2013/14, 33 328, nr. 13, p. 23 (NvW)

Wetsvoorstel novelle Woo n.a.v. advies RvS (35 112, nr. 8)

Artikel 9.17 komt te luiden:

Artikel 9.17 Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 157, onderdeel D, onder 3, wordt onder verlettering van onderdeel i tot j na onderdeel h een onderdeel ingevoegd, luidende:

i. het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen;.

B

Artikel 158 vervalt.

Kamerstukken II 2019/20, 35 112, nr. 8, p. 12-13 (VvW novelle n.a.v. advies RvS)

Memorie van Toelichting novelle Woo n.a.v. advies RvS (35 112, nr. 9) – algemene toelichting

Onderdelen D (artikel 2.2, eerste lid, onderdeel g, Woo), JJ (artikel 9.17 Woo), HH (artikelen 10.2e en 10.2g Woo) en YY (bijlage bij artikel 8.8 Woo)

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de initiatiefnemers gewezen op het feit dat wijze waarop de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (hierna: Wiv 2017) van de Woo is uitgezonderd in de Wijzigingswet Woo anders is geregeld dan in het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017.30 De Afdeling adviseerde de Minister en de initiatiefnemers in overleg te treden over de vraag hoe de verhouding tussen de Woo en de Wiv 2017 wordt vormgegeven en de samenloopbepalingen in die zin op elkaar af te stemmen. De initiatiefnemers onderschrijven de noodzaak tot overeenstemming op dit punt.

Het door de Afdeling geadviseerde overleg heeft er geresulteerd dat de Wiv 2017 in zijn geheel wordt uitgezonderd van de Woo, overeenkomstig het wetsvoorstel dat door de Minister aan de Afdeling advisering was voorgelegd. Als gevolg van die keuze wordt in de Woo artikel 2.2, eerste lid, onderdeel g, geschrapt en wordt de Wiv 2017 geschrapt van de bijlage bij artikel 8.8 van de Woo. In het door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer gezonden wetsvoorstel tot wijziging van de Wiv 2017 wordt in een nieuw artikel 157a geregeld dat de Woo niet van toepassing is op de gegevens verwerkt in het kader van de uitvoering van de Wiv 2017 en de Wet veiligheidsonderzoeken. In verband met de mogelijkheid dat de Woo eerder in werking treedt dan de voorgestelde wijziging van de Wiv 2017, is eenzelfde bepaling opgenomen in artikel 10.2e van de Woo. Artikel 10.2e vervalt als artikel 157a Wiv 2017 in werking is getreden. Dat is geregeld in artikel 10.2g.

In artikel 9.17 wordt geregeld dat de met deze wijzigingswet aan artikel 5.1 Woo toegevoegde uitzonderingsgrond betreffende het goed functioneren van de overheid aan artikel 84 van de Wiv 2017 wordt toegevoegd. Zo blijven de uitzonderingsgronden voor informatieverzoeken op grond van de Wiv 2017 gelijk aan de verzoeken op grond van de Woo. De inwerkingtreding van deze wijziging van de Wiv 2017 is afhankelijk van de inwerkingtreding van de Woo. Daarom is deze bepaling opgenomen in de Woo en niet in het wetsvoorstel tot wijziging van de Wiv 2017. In artikel 9.17 wordt voorts geregeld dat artikel 158 Wiv 2017 komt te vervallen omdat de daarin opgenomen wijzigingen van de Woo naar aanleiding van het door de Afdeling geadviseerde overleg reeds in deze wijzigingswet zijn doorgevoerd.

Kamerstukken 2019/20, 35 112, nr. 9, p. 18-19 (MvT novelle n.a.v. advies RvS)