Selecteer een pagina

Artikel 8.5 Last onder dwangsom

Het bestuursorgaan is bevoegd tot oplegging van een last onder dwangsom ter handhaving van artikel 4.2, tweede lid.

Parlementaire behandeling

  • Wetsvoorstel Woo n.a.v. advies RvS (33 328, nr. 8)
  • Memorie van toelichting Woo n.a.v. advies RvS (33 328, nr. 9)
  • Amendement van het lid Bisschop (35 112, nr. 23)

Wetsvoorstel Woo n.a.v. advies RvS (33 328, nr. 8)

Artikel 8.5 Last onder dwangsom

1.Het bestuursorgaan dat een vordering als bedoeld in artikel 2.3 kan opleggen, is tevens bevoegd tot oplegging van een last onder dwangsom ter handhaving van deze vordering.

2.Het bestuursorgaan is bevoegd tot oplegging van een last onder dwangsom ter handhaving van artikel 4.2, tweede lid.

Kamerstukken II 2013/14, 33 328, nr. 8, p 14 (VvW n.a.v. advies RvS)

Memorie van toelichting Woo n.a.v. advies RvS (33 328, nr. 9) – artikelsgewijze toelichting

Artikel 8.5 Last onder dwangsom

Het bestuursorgaan dat op grond van artikel 2.3 bevoegd is informatie te vorderen bij een semipublieke instelling, kan op grond van dit artikel deze vordering kracht bijzetten door het opleggen van een last onder dwangsom als de gevorderde informatie niet wordt verstrekt. Er moet derhalve sprake zijn van het niet verstrekken van informatie nadat daar om is verzocht, voordat de bevoegdheid ontstaat om de last onder dwangsom te kunnen opleggen. Ook in geval van artikel 4.2, tweede lid, kan een bestuursorgaan na een niet-ingewilligde vordering een last onder dwangsom opleggen. Als de vordering betrekking heeft op een door het bestuursorgaan verzonden document, waarbij dat bestuursorgaan zelf geen afschrift heeft bewaard terwijl dat wel had gemoeten, kan een last onder dwangsom alleen worden opgelegd als het bestuursorgaan aannemelijk kan maken dat, ondanks een ontkenning, de ontvanger nog steeds over dat document beschikt. Immers, een herstelsanctie mag niet worden opgelegd als degene aan wie de sanctie is opgelegd, niet in staat is de opgelegde herstelmaatregel (in dit geval: het aan het bestuursorgaan verstrekken van een kopie van het gevorderde document) uit te voeren.

Indien het gaat om documenten die aan het bestuursorgaan hadden moeten zijn verstrekt, en die (wettelijke) termijn is verstreken, zal bij het opleggen van een last onder dwangsom desalniettemin een redelijke hersteltermijn moeten worden geboden om de ontbrekende gegevens alsnog te verstrekken.

Kamerstukken II 2013/14, 33 328, nr. 9, p. 89 (MvT n.a.v. advies RvS)

Amendement van het lid Bisschop (35 112, nr. 23)

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

II

Na artikel I, onderdeel Z, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Za

In artikel 8.5 vervalt het eerste lid alsmede de aanduiding «2.».

Toelichting

Met dit amendement wordt de eventuele uitbreiding naar de semipublieke sector ongedaan gemaakt. Dit past namelijk niet in de in Nederland geldende staatsrechtelijke verhoudingen.

Kamerstukken II 2020/21, 35 112, nr. 23, p. 1 (Amendement)