Selecteer een pagina

Artikel 8.1 Strafbepaling

1. Overtreding van een voorwaarde die op grond van artikel 5.5, vierde lid, 5.6, derde lid, of artikel 5.7, tweede of derde lid, aan een verstrekking is verbonden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie.

2. Het in het eerste lid strafbaar gestelde feit is een misdrijf.

Parlementaire behandeling

  • Oorspronkelijke wettekst wetsvoorstel (33 328, nr. 8)
  • Oorspronkelijk wetsvoorstel Woo (33 328, nr. 9)
  • Nota n.a.v. het verslag (33 328, nr. 12)
  • Wetsvoorstel novelle Woo n.a.v. advies RvS (35 112, nr. 8)
  • Memorie van Toelichting novelle Woo n.a.v. advies RvS (35 112, nr. 9)

Oorspronkelijke wettekst wetsvoorstel (33 328, nr. 8)

Artikel 8.2 Strafbepaling

1.Overtreding van een voorwaarde die op grond van artikel 5.5, vierde lid, 5.6, derde lid, of artikel 5.7, derde of vierde lid, aan een verstrekking is verbonden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie.

2.Het in het eerste lid strafbaar gestelde feit is een misdrijf.

Kamerstukken II 2011/12, 33 328, nr. 8, p. 13 (VvW)

Oorspronkelijk wetsvoorstel Woo (33 328, nr. 9) – artikelsgewijze toelichting

Artikel 8.2 Strafbepaling

Voor een toelichting bij dit artikel zij verwezen naar de toelichting bij de artikelen 5.5 tot en met 5.7.

Kamerstukken II 2011/12, 33 328, nr. 9, p. 88 (MvT)

Artikel 5.5 Verstrekking van informatie die de verzoeker betreft

Aan de verstrekking van op de verzoeker betrekking hebbende informatie kan op grond van het vierde lid, ter bescherming van een van de belangen, bedoeld in de artikelen 5.1 en 5.2, een voorwaarde worden verbonden, tenzij de gevraagde informatie op grond van de artikelen 10 en 11 openbaar zou zijn voor eenieder. Het ligt voor de hand dat de voorwaarde zal zijn dat de verzoeker de verstrekte informatie niet of slechts beperkt verder mag verspreiden. Overtreding van een dergelijke voorwaarde wordt in artikel 8.2 van deze wet als misdrijf strafbaar gesteld, met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of een geldboete van de vierde categorie. Aangezien de voorwaarde een (gedeeltelijke) geheimhouding zal betreffen, is voor deze strafbaarstelling aangesloten bij de strafbaarstelling van overtreding van de vergelijkbare geheimhoudingsplicht in artikelen 7c, derde lid, via artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht. Een afzonderlijke strafbaarstelling is nodig, omdat op grond van artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht iemand (onder andere) kan worden vervolgd die uit hoofde van een wettelijk voorschrift weet van een verplichting om een geheim te bewaren; een voorwaarde als bedoeld in het vierde lid is geen wettelijk voorschrift.

Kamerstukken II 2011/12, 33 328, nr. 9, p. 82-83 (MvT n.a.v. advies RvS)

Artikel 5.6 Verstrekking van niet-openbare informatie wegens klemmende redenen

Het derde lid regelt dat het bestuursorgaan aan de verstrekking een voorwaarde verbinden kan ter bescherming van een van de belangen, bedoeld in de artikelen 5.1 en 5.2. Ook hier is de strafbaarstelling van overtreding van de voorwaarde geregeld in artikel 8.2 van dit wetsvoorstel.

Kamerstukken II 2011/12, 33 328, nr. 9, p. 83 (MvT n.a.v. advies RvS)

Artikel 5.7 Toegang tot niet-openbare informatie ten behoeve van onderzoek

De interventie van het bestuursorgaan is beperkt tot de vraag of de informatie die een onderzoeker wil gebruiken op grond van de artikelen 5.1 en 5.2 openbaar is. Zo niet, dan verbiedt de wet het gebruik van die informatie. Hoewel overtreding van het verspreidingsverbod in beginsel strafbaar is op grond van artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht, is uit oogpunt van uniformiteit artikel 8.2 van deze wet ook van toepassing verklaard op overtreding van de voorwaarden die zijn gesteld in of krachtens artikel 5.7.

Kamerstukken II 2011/12, 33 328, nr. 9, p. 84 (MvT n.a.v. advies RvS)

Nota n.a.v. het verslag (33 328, nr. 12) – artikelsgewijze toelichting

Artikel 8.2 Strafbepaling

De leden van de fractie van de VVD vroegen zich af waar de hoogte van de strafmaat en de kwalificatie als misdrijf in artikel 8.2 zijn gebaseerd.

De initiatiefnemers hebben de strafmaat en de kwalificatie ontleend aan het vergelijkbare artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht, dat eveneens gaat om het schenden van een geheimhoudingsbepaling.

Kamerstukken II 2013/14, 33 328, nr. 12, p. 51 (Nota n.a.v. het verslag)

Wetsvoorstel novelle Woo n.a.v. advies RvS (35 112, nr. 8)

In artikel 8.1, eerste lid, wordt «artikel 5.7, derde of vierde lid» vervangen door «artikel 5.7, tweede of derde lid».

Kamerstukken II 2019/20, 35 112, nr. 8, p. 10 (VvW novelle n.a.v. advies RvS)

Memorie van Toelichting novelle Woo n.a.v. advies RvS (35 112, nr. 9)

Deze wijzigingen zijn van redactionele aard.

Kamerstukken II 2019/20, 35 112, nr. 9, p. 53 (MvT novelle n.a.v. advies RvS)