Selecteer een pagina

Artikel 5.4a Ondersteuning Kamerleden, statenleden en raadsleden

1. In afwijking van de artikelen 5.1 en 5.2 is niet openbaar de informatie betreffende de ondersteuning van individuele leden van de Eerste Kamer of de Tweede Kamer der Staten-Generaal, provinciale staten of de gemeenteraad door ambtenaren werkzaam bij de Eerste Kamer of de Tweede Kamer, de griffie van provinciale staten of de griffie van de gemeenteraad.

2. In afwijking van artikel 5.2, eerste lid, wordt met betrekking tot informatie die aan individuele Kamerleden wordt verstrekt onder persoonlijke beleidsopvattingen verstaan ambtelijke adviezen, visies, standpunten en overwegingen ten behoeve van intern beraad.

Parlementaire behandeling

  • Nota n.a.v. het verslag (33 328, nr. 12)
  • Nota van Wijziging Wet open overheid ( 33 328, nr. 13)
  • Vierde Nota van Wijziging Wet open overheid (33 328, nr. 27)
  • Amendement van de leden Segers en Oosenbrug (33 328, nr. 28)
  • Nota naar aanleiding van het verslag novelle Woo (35 112, nr. 12)
  • Nadere memorie van antwoord (33 328, nr. S)

Nota n.a.v. het verslag (33 328, nr. 12)

De leden van de fracties van de PvdA en de SGP vroegen naar de betekenis van de passage over «een advies van de griffie aan individuele Kamerleden» in verhouding tot de passage «ambtelijke adviezen die worden opgesteld ter ondersteuning van de leden van de Staten-Generaal» en de markering van de positie van Kamerleden ten opzichte van de positie van ambtenaren. De leden van de PvdA-fractie vroegen daarbij concreet in te gaan op de voorbereiding van een amendement en de status van niet-ingediende amendementen.

De initiatiefnemers wijzen erop dat in de memorie van toelichting niet staat dat «een advies van de griffie aan individuele Kamerleden» openbaar is, maar dat daarop de regels van de openbaarheid van toepassing zijn. Dat betekent dat ook de uitzonderingsgronden van toepassing zijn.

Als het gaat om de voorbereiding van amendementen of amendementen die uiteindelijk niet worden ingediend, zijn de initiatiefnemers van mening dat dergelijke stukken primair behoren tot het domein van de individuele leden en niet berusten bij het orgaan Tweede Kamer. Ook e-mails met het Bureau Wetgeving en gewisselde concepten moeten geacht worden te berusten bij het Kamerlid en niet bij het orgaan Tweede Kamer.

Hoewel de vertrouwelijkheid van de ondersteuning door het Bureau Wetgeving kan worden gewaarborgd met behulp van de jurisprudentie die geldt voor secretarissen van onafhankelijke bezwaarcommissies, bedrijfsartsen, ambtelijke vertrouwenspersonen, e.d., zijn de initiatiefnemers bereid om in de gelijktijdig met deze nota aan de Kamer gezonden nota van wijziging een bepaling op te nemen waardoor deze vertrouwelijkheid expliciet wordt gegarandeerd.

In dit nieuwe artikel 5.4a wordt bepaald dat alle informatie over de ondersteuning door ambtenaren van de Tweede of de Eerste Kamer (zoals Bureau Wetgeving of de griffie) aan individuele leden van de Tweede of de Eerste Kamer (of hun fracties) vertrouwelijk blijft.

Kamerstukken II 2013/14, 33 328, nr. 12, p. 18 (Nota n.a.v. verslag)

Nota van Wijziging Wet open overheid (33 328, nr. 13)

Na artikel 5.4 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5.4a Ondersteuning Kamerleden

In afwijking van de artikelen 5.1 en 5.2 is niet openbaar de informatie betreffende de ondersteuning van individuele leden van de Eerste Kamer of de Tweede Kamer der Staten-Generaal door bij de Eerste Kamer of de Tweede Kamer werkzame ambtenaren.

Kamerstukken II 2013/14, 33 328, nr. 13, p. 3 (NvW)

Toelichting in Nota van Wijziging Wet open overheid ( 33 328, nr. 13)

Artikel 5.4a

Naar aanleiding van vragen van de leden van de fracties van de PvdA en de SGP stellen de indieners voor om in een nieuw artikel 5.4a buiten twijfel te stellen dat informatie over de ondersteuning door ambtenaren van de Eerste en Tweede Kamer aan individuele Kamerleden niet openbaar wordt. Dit artikel heeft betrekking op ondersteuning bij amendementen, initiatiefwetten of moties, maar ook op procedurele adviezen. In de separaat aan de Kamer gezonden nota naar aanleiding van het verslag wordt hierop verder ingegaan.

Kamerstukken II 2013/14, 33 328, nr. 13, p. 22 (NvW)

Vierde Nota van Wijziging Wet open overheid (33 328, nr. 27)

Artikel 5.4a komt te luiden:

Artikel 5.4a Ondersteuning Kamerleden, statenleden en raadsleden

In afwijking van de artikelen 5.1 en 5.2 is niet openbaar de informatie betreffende de ondersteuning van individuele leden van de Eerste Kamer of de Tweede Kamer der Staten-Generaal, provinciale staten of de gemeenteraad door ambtenaren werkzaam bij de Eerste Kamer of de Tweede Kamer, de griffie van provinciale staten of de griffie van de gemeenteraad.

Kamerstukken 2015/16, 33 328, nr. 27, p. 1 (4eNvW)

Vierde Nota van Wijziging Wet open overheid (33 328, nr. 27) – artikelsgewijze toelichting

Ambtelijke ondersteuning door griffie

Aan de Wet open overheid is bij nota van wijziging toegevoegd op grond waarvan aan individuele parlementsleden door de griffie geboden ambtelijke ondersteuning niet openbaar is. Het gaat dan bijvoorbeeld om bijstand vanuit de griffie bij het opstellen van initiatiefwetsvoorstellen, amendementen en procedurele adviezen. Hierbij hebben de initiatiefnemers per abuis de bijstand die raadsleden en statenleden ontvangen van hun griffie over het hoofd gezien. Dat wordt met deze technische wijziging rechtgetrokken.

Kamerstukken 2015/16, 33 328, nr. 27, p. 5 (4eNvW)

Amendement van de leden Segers en Oosenbrug (33 328, nr. 28)

Artikel 5.4a wordt als volgt gewijzigd:

  1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.
  2. Na het eerste lid wordt een lid toegevoegd:
  3. In afwijking van artikel 5.2, eerste lid, wordt met betrekking tot informatie die aan individuele Kamerleden wordt verstrekt onder persoonlijke beleidsopvattingen verstaan ambtelijke adviezen, visies, standpunten en overwegingen ten behoeve van intern beraad.

Toelichting

Dit amendement regelt dat alle informatie die door ambtenaren, al dan niet via de ambtenaren van de Eerste of Tweede Kamer, aan individuele leden van die Kamers wordt verstrekt niet openbaar is. Dat betekent dat buiten twijfel staat dat ook informatie met een objectief karakter die aan Kamerleden wordt verstrekt niet openbaar is. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om doorrekeningen van conceptvoorstellen op verzoek van Kamerleden of om objectieve gegevens over scenario’s die op tafel liggen in het kader van parlementaire onderhandelingen. Het amendement beoogt het parlementaire proces op dit punt nog eens expliciet te beschermen.

Kamerstukken II 2013/14, 33 328, nr. 28, p. 1 (Amendement)

Nota naar aanleiding van het verslag novelle Woo (35 112, nr. 12)

Voorts stellen de aan het woord zijnde leden een vraag over artikel 5.4a betreffende de ondersteuning van Kamerleden, statenleden en raadsleden.

Informatie die door ambtenaren aan individuele Kamerleden wordt gegeven, is niet openbaar. Maar het komt voor dat de staf van een Kamercommissie, op verzoek van die Kamercommissie, een notitie over een bepaald onderwerp opstelt. Deze notitie is bedoeld voor de hele Kamercommissie en niet gericht tot een individueel Kamerlid. Worden die notities met de Wet open overheid openbaar? Gaarne krijgen de leden van de VVD-fractie een reactie van de initiatiefnemers.

Een dergelijke notitie is in ieder geval een document waarop de Woo van toepassing is. Of het document ook openbaar is, hangt af van de inhoud en de vraag of met toepassing van artikel 5.1 of artikel 5.2 een uitzonderingsgrond aan de orde is.

Kamerstukken II 2020/21, 35 112, nr. 12, p. 26 (Nota n.a.v. verslag novelle)

Nadere memorie van antwoord (33 328, nr. S)

  1. Uitzonderingen

Artikel 5.4a Woo bepaalt dat informatie betreffende de ondersteuning van individuele leden van de Kamers door ambtenaren van de griffie niet openbaar is. Klopt de aanname dat deze bepaling niet van toepassing is op bijvoorbeeld het adviseren van een fractie door een ambtenaar van de griffie, zo vragen de leden van de PvdA-fractie. En valt het adviseren van de Kamervoorzitter wel of niet onder deze bepaling?

De initiatiefnemers zijn van oordeel dat artikel 5.4a Woo ook van toepassing is op de advisering aan een fractie door ambtenaren van de griffie. Een fractie is staatsrechtelijk niets anders dan een groep Kamerleden. Het maakt voor de toepassing van artikel 5.4a Woo niet uit of een advies wordt verstrekt aan een groep Kamerleden uit één fractie of uit meerdere fracties. Als artikel 5.4a Woo niet van toepassing zou zijn op de advisering aan een fractie, zou in de toekomst een dergelijk advies gevraagd worden door de fractievoorzitter, zodat artikel 5.4a Woo wel van toepassing zou zijn. Artikel 5.4a Woo is echter niet van toepassing op de advisering aan de Kamervoorzitter. De Kamervoorzitter maakt in die hoedanigheid onderdeel uit van het instituut Kamer, waarop de Woo van toepassing is. Op deze advisering is de Woo van toepassing, zij het dat een uitzonderingsgrond uit de artikelen 5.1 en 5.2 Woo aan de orde kan zijn.

Kamerstukken I 2020/21, 33 328, nr. S, p. 7 (NMvA)