Selecteer een pagina

Artikel 4.2a Overleg tussen bestuursorgaan en verzoeker

Indien een voldoende gespecificeerd verzoek zodanig omvangrijk is dat niet binnen de termijn van artikel 4.4, eerste lid, kan worden beslist, treedt het bestuursorgaan voor het einde van die termijn in overleg met de verzoeker over de prioritering van de afhandeling van het verzoek. Het bestuursorgaan verstrekt de gevraagde documenten zo veel mogelijk in de door de verzoeker gewenste volgorde.

Parlementaire behandeling

  • Gewijzigd amendement van het lid Van der Molen ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 15 (35 112, nr. 20)
  • Brief regering; Waardering amendementen Wet open overheid (35 112, nr. 25)

Gewijzigd amendement van het lid Van der Molen ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 15 (35 112, nr. 20)

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel N een onderdeel ingevoegd, luidende:

Na

Na artikel 4.2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4.2a Overleg tussen bestuursorgaan en verzoeker

Indien een voldoende gespecificeerd verzoek zodanig omvangrijk is dat niet binnen de termijn van artikel 4.4, eerste lid, kan worden beslist, treedt het bestuursorgaan voor het einde van die termijn in overleg met de verzoeker over de prioritering van de afhandeling van het verzoek. Het bestuursorgaan verstrekt de gevraagde documenten zo veel mogelijk in de door de verzoeker gewenste volgorde.

Toelichting

Met dit amendement wordt de mogelijkheid gecreëerd voor de verzoeker en een bestuursorgaan om afspraken te maken bij een omvangrijk verzoek over een snellere levering van een deel van de opgevraagde documenten. De reikwijdte van het informatieverzoek kan hierdoor beter worden afgebakend, zodat de uitvoeringslasten voor het bestuursorgaan kunnen worden beperkt. Bij de verzoeker kan begrip worden gekweekt voor een eventueel langere behandelduur bij omvangrijke verzoeken.

Bij sommige verzoeken gaat het in potentie om het zoeken, toetsen en verstrekken van duizenden documenten. Het is dan voor zowel verzoeker als voor het bestuursorgaan aantrekkelijk om afspraken te maken over een snelle verstrekking van bijvoorbeeld de 50 of 100 meest interessante documenten. In een deel van de gevallen zal het verzoek daarmee afdoende beantwoord zijn. De levering van een eerste tranche aan documenten binnen de genoemde wettelijke termijn doet niet af aan het recht van verzoekers om meer informatie te verkrijgen, voor zover deze verstrekt kan worden binnen de grenzen van de Wet open overheid.

Het hier bedoelde overleg dient te worden onderscheiden van de in artikel 4.1, vijfde lid, voorgeschreven hulp bij het specificeren van een verzoek om informatie. Een niet gespecificeerd verzoek hoeft niet te worden behandeld, een omvangrijk verzoek wel. Wel kan het doelmatig zijn dat bij het overleg over het specificeren tevens eventuele prioritering aan de orde komt.

Kamerstukken II 2020/21, 35 112, nr. 20, p. 1-2 (Amendement)

Brief regering; Waardering amendementen Wet open overheid (35 112, nr. 25)

Kamerstuk 35 112, nr. 20

Het lid Van der Molen heeft een amendement ingediend dat het expliciet mogelijk maakt om bij een omvangrijk verzoek afspraken te maken over levering van een deel van de opgevraagde documenten met toepassing van de termijnen, bedoeld in artikel 4.

Ook nu al worden afspraken gemaakt over Wob-verzoeken. Het gaat daarbij dan vaak om verduidelijking en/of de reikwijdte van de vragen. Zo kan, uiteraard met instemming van de verzoeker, het aantal te leveren stukken worden beperkt en de termijn van levering worden versneld. Dat is zowel in het belang van het bestuursorgaan als van de verzoeker

Ik laat het oordeel van dit amendement aan de Kamer.

Kamerstukken II 2020/21, 35 112, nr. 25, p. 3 (Brief regering amendementen)