Selecteer een pagina

Kamerstukken Wijzigingswet Woo (35 112)

35 112 Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo)

Tweede Kamer

 • Geleidende brief (35 112, nr. 1)*
 • Wetsvoorstel novelle Woo (35 112, nr. 2)
 • Memorie van toelichting novelle Woo (35 112, nr. 3) – herdruk
 • Brief regering; Stand van zaken inzake Wet open overheid (35 112, nr. 4)*
 • Meerjarenplan verbetering informatiehuishouding (35 112, nr. 4)* – bijlage
 • MKBA concept-aanpassing Wet Open Overheid (35 112, nr. 4)* – bijlage
 • Brief regering; Stand van zaken inzake Wet open overheid (35 112, nr. 5)*
 • Brief van de leden Snels en Van Weyenberg ter aanbieding van het advies van de Europese Centrale Bank over de Wijzigingswet Wet open overheid (35 112, nr. 6)*
 • Brief van minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan ECB van 24 juni 2019 (35 112, nr. 6)* – bijlage
 • Brief initiatiefnemers aan ECB van 25 april 2019 (35 112, nr. 6)* – bijlage
 • Aan ECB voorgelegde tekst Wet open overheid (35 112, nr. 6)* – bijlage
 • Advies van de Europese Centrale Bank van 4 september 2019 inzake de vrijheid van informatie (35 112, nr. 6)* – bijlage
 • Advies RvS novelle Woo (35 112, nr. 7)
 • Wetsvoorstel novelle Woo n.a.v. advies RvS (35 112, nr. 8)
 • Memorie van Toelichting novelle Woo n.a.v. advies RvS (35 112, nr. 9)
 • Geconsolideerde artikelsgewijze toelichting bij de Wet open overheid zoals gewijzigd door de verwerking van de Wijzigingswet Woo (35 112, nr. 9)* – bijlage
 • Tekst Wet open overheid na verwerking Wijzigingswet Woo zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (35 112, nr. 9)* – bijlage
 • Brief regering; Uitvoerbaarheid van de Wet open overheid (35 112, nr. 10)* – herdruk
 • Uitkomsten uitvoeringstoetsen Woo (35 112, nr. 10)* – bijlage
 • Alle uitvoeringstoetsen van de Wet open overheid (35 112, nr. 10)* – bijlage
 • Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) (35 112, nr. 11)*
 • Nota naar aanleiding van het verslag novelle Woo (35 112, nr. 12)
 • Nota van wijziging novelle Woo (35 112, nr. 13)
 • Amendement van het lid Van der Molen over openbaarmaking van geanonimiseerde persoonlijke beleidsopvattingen (35 112, nr. 14)* = nr. 27
 • Amendement van het lid Van der Molen over meer snelheid bij omvangrijke verzoeken (35 112, nr. 15)* = nr. 20
 • Tweede Nota van wijziging novelle Woo (35 112, nr. 16)
 • Amendement van de leden Snoeren en Bisschop over een absolute weigeringsgrond voor de openbaarmaking van bedrijfs- en fabricagegegevens (35 112, nr. 17)* = nr. 26
 • Amendement van het lid Buitenweg c.s.over behoud van openbaarheid voor taken die worden overgedragen aan het bestuur van een openbaar lichaam of een bedrijfsvoeringsorganisatie (35 112, nr. 18)* = nr. 22
 • Amendement van de leden Sneller en Buitenweg over het gebruik van documenten waarover het bestuursorgaan bij indiening van het verzoek nog niet beschikte (35 112, nr. 19)* – verworpen
 • Gewijzigd amendement van het lid Van der Molen ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 15 (35 112, nr. 20) – aangenomen
 • Amendement van het lid Sneller houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (35 112, nr. 21) – aangenomen
 • Gewijzigd amendement van het lid Buitenweg c.s. ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 18 (35 112, nr. 22) – aangenomen
 • Amendement van het lid Bisschop (35 112, nr. 23) – aangenomen
 • Gewijzigd amendement van het lid Van der Molen ter vervanging van nr. 14 over openbaarmaking van geanonimiseerde persoonlijke beleidsopvattingen (35 112, nr. 24)* = nr. 27
 • Brief regering; Waardering amendementen Wet open overheid (35 112, nr. 25)*
 • Gewijzigd amendement van de leden Snoeren en Bisschop ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 17. (35 112, nr. 26) – aangenomen
 • Nader gewijzigd amendement van het lid Van der Molen ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 24 (35 112, nr. 27) – aangenomen

Eerste Kamer

Handelingen

 • Stemmingen Initiatiefwetsvoorstel-Snels/Van Weyenberg tot wijziging van de Wet open overheid (35 112, nr. 48, item 7)*