Selecteer een pagina

Kamerstukken Wet open overheid (33 328)

33 328 – Voorstel van wet van het lid Peters, houdende regels over de toegang tot publieke informatie (Nieuwe Wet openbaarheid van bestuur)

Tweede Kamer

 • Geleidende brief (33 328, nr. 1)
 • Oorspronkelijk wetsvoorstel Woo (33 328, nr. 2)
 • Memorie van toelichting Woo (33 328, nr. 3)
 • Brief inzake overname verdediging initiatiefvoorstel (33 328, nr. 4)*
 • Brief regering, antwoord op vraag vaste commissie BiZa (33 328, nr. 5)*
 • Brief inzake mede-verdediging initiatiefvoorstel (33 328, nr. 6)*
 • Advies Raad van State en reacties indieners (33 328, nr. 7) – tweede herdruk (niet alles verwerkt, algemene opmerkingen, hoofdstuk 10, hoofdstuk 8 RvS)
 • Wetsvoorstel Woo n.a.v. advies RvS (33 328, nr. 8) – herdruk
 • Memorie van toelichting Woo n.a.v. advies RvS (33 328, nr. 9) – herdruk
 • Brief minister BiZa (33 328, nr. 10)*
 • Kosten en baten voor de overheid van wijzigingen van de Wob (33 328, nr. 10) – bijlage*
 • Verslag (33 328, nr. 11)*
 • Nota n.a.v. het verslag (33 328, nr. 12)
 • Nota van wijziging Woo (33 328, nr. 13)
 • 2e nota van wijziging Woo (33 328, nr. 14)
 • Reactie op Wetsvoorstel open overheid (33 328, nr. 15)*
 • Brief Collegevoorzitter ACTAL (33 328, nr. 16)*
 • Brief Algemene Rekenkamer (33 328, nr. 17)*
 • Bijlage Algemene Rekenkamer Nota van wijziging wetsvoorstel Woo (33 328, nr. 17) – bijlage*
 • Brief inzake overname verdediging initiatiefvoorstel (33 328, nr. 18)*
 • Brief inzake overname verdediging initiatiefvoorstel (33 328, nr. 19)*
 • 3e nota van wijziging Woo (33 328, nr. 20)
 • Amendement van de leden Oosenbrug en Fokke dat de bezwaarprocedure tegen het niet tijdig nemen van een besluit op grond van deze wet opnieuw invoert (33 328, nr. 21) – aangenomen
 • Amendement van de leden Segers en Veldman dat regelt dat de tekst van artikel 5.1, tweede lid, van de WOO dichter bij de formulering in artikel 10, tweede lid, van de Wob wordt gebracht, waardoor gemakkelijker bij bestaande jurisprudentie over belangenafweging kan worden aangesloten, alsmede dat een beroep op een relatieve weigeringsgrond uitdrukkelijk wordt gemotiveerd (33 328, nr. 22) – aangenomen
 • Amendement van de leden Veldman en Bisschop dat regelt de uitbreiding van de reikwijdte van de Wet open overheid ten opzichte van de reikwijdte van de Wet openbaarheid van bestuur ongedaan wordt gemaakt (33 328, nr. 23)* – verworpen
 • Amendement van de leden Veldman en Bisschop dat regelt dat ingeval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen (33 328, nr. 24)* – verworpen
 • Amendement van de leden Veldman en Bisschop dat regelt dat bedrijfs- en fabricagegegevens komen te gelden als een absolute weigeringsgrond in plaats van een relatieve weigeringsgrond (33 328, nr. 25)* = 33
 • Amendement van de leden Veldman en Bisschop dat regelt dat het aanstellen van een Informatiecommissaris pas geschiedt na de te houden evaluatie van de Wet open overheid en indien deze evaluatie heeft uitgewezen dat behoefte bestaat aan een dergelijke commissaris (33 328, nr. 26)* = 34
 • 4e nota van wijziging Woo (33 328, nr. 27)
 • Amendement van de leden Segers en Oosenbrug dat regelt dat alle informatie die door ambtenaren aan individuele Kamerleden wordt verstrekt niet openbaar is (33 328, nr. 28)* – aangenomen
 • Motie van het lid Veldman c.s. over de gevolgen van de Wet open overheid voor de regeldruk (33 328, nr. 29)* – verworpen
 • Motie van het lid Veldman c.s. over onderzoek naar de kosten van de Wet open overheid (33 328, nr. 30)* – verworpen
 • Motie van het lid Sjoerdsma over actief voorlichting geven aan bestuursorganen (33 328, nr. 31)* – aangenomen
 • Motie van de leden Oosenbrug en Bruins over experimenteren met een informatieregister door twee of meer bestuursorganen (33 328, nr. 32)* – aangenomen
 • Gewijzigd amendement van de leden Veldman en Bisschop ter vervanging van nr. 25 dat regelt dat bedrijfs- en fabricagegegevens komen te gelden als een absolute weigeringsgrond in plaats van een relatieve weigeringsgrond (33 328, nr. 33)* – verworpen
 • Gewijzigd amendement van de leden Veldman en Bisschop ter vervanging van nr. 26 dat regelt dat het aanstellen van een Informatiecommissaris pas geschiedt na de te houden evaluatie van de Wet open overheid en indien deze evaluatie heeft uitgewezen dat behoefte bestaat aan een dergelijke commissaris (33 328, nr. 34) – aangenomen
 • Brief regering; Uitvoeren impactanalyse initiatiefwetsvoorstel open overheid (33 328, nr. 35)*
 • Brief regering; Impactanalyse van het initiatiefwetsvoorstel open overheid (Woo) (33 328, nr. 36)*
 • Opdracht impactanalyse/ quick scan Woo (33 328, nr. 36)* – bijlage
 • Brief inzake Quick scan impact open overheid (33 328, nr. 37)*
 • Quick scan impact Wet open overheid (Woo) (33 328, nr. 37)* – bijlage
 • Brief regering; Tweede quick scan impact Wet open overheid (Woo) (33 328, nr. 38)*
 • Quick scan impact Wet open overheid (Woo), deel 2 (33 328, nr. 38)* – bijlage
 • Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Özütok, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 september 2017, over een op basis van een Wob-verzoek gepubliceerde mail waaruit blijkt dat een onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken kennelijk tot doel had om te voorkomen dat een initiatiefwet vanuit de Kamer tot wet zou worden verheven (33 328, nr. 39)*
 • Brief regering; Reactie op verzoek commissie over de impactanalyse Wet open overheid (Woo) (33 328, nr. 40)*
 • Schematisch feitenrelaas impactanalyse Wet Open Overheid (33 328, nr. 40)*- bijlage

Eerste Kamer

 • Gewijzigd voorstel van wet (33 328, nr. A)*
 • Verslag van een expertmeeting op 7 juni 2016 over het wetsvoorstel Open overheid (33 328, nr. B)*
 • Brief inzake uitvoeren impactanalyse initiatiefwetsvoorstel open overheid (33 328, nr. C)*
 • Brief inzake Aanpassing impactanalyse initiatiefwetsvoorstel open overheid (33 328, nr. D)*
 • Opdracht impactanalyse Woo (33 328, nr. D)* – bijlage
 • Brief inzake Impactanalyse Wet open overheid (33 328, E)*
 • Brief inzake Quick scan impact open overheid (33 328, F)*
 • Rapport Quick scan impact Wet open overheid (33 328, F)* – bijlage
 • Brief inzake tweede quick scan impact Wet open overheid (33 328, nr. G)*
 • Quick scan impact Wet open overheid deel 2 (33 328, nr. G)* – bijlage
 • Brief inzake behandeling wetsvoorstel open overheid (33 328, nr. H)*
 • Brief inzake aanhouding van de behandeling van het wetsvoorstel 33328 (33 328, nr. I)*
 • Brief van de Voorzitter van de Tweede Kamer over de verdediging van dit wetsvoorstel door de heer Snels in de plaats van mevrouw Voortman (33 328, nr. J)*
 • Brief van de Tweede Kamerleden Snels en Van Weyenberg over de voortgang van het overleg met het kabinet inzake het wetsvoorstel (33 328, nr. K)*
 • Brief van de minister van BZK over de resultaten van het overleg met de initiatiefnemers inzake hun voorstel Wet open overheid (33 328, nr. L)*
 • Bijlage 1 Meerjarenplan verbetering informatiehuishouding (ministerie BZK, versie 1.1, 6 juni 2018) (33 328, nr. L)* – bijlage
 • Bijlage 2 Eindrapportage maatschappelijke kosten-batenanalyse concept-aanpassing Wet open overheid (Ecorys en PBLQ, Rotterdam, 2 november 2018) (33 328, nr. L)* – bijlage
 • Bijlage 3 Memo over de aanpassing van de berekening van de aantallen onderzoeken in de maatschappelijke kosten-batenanalyse concept-aanpassing Wet open overheid (Ecorys en PBLQ, 7 november 2018) (33 328, nr. L)* – bijlage
 • Brief van de Tweede Kamerleden Snels en Van Weyenberg over de resultaten van het overleg met het kabinet (33 328, nr. M)*
 • Brief van de initiatiefnemers over de doorlopende tekst van de Wet open overheid en de geconsolideerde artikelsgewijze toelichting daarbij (33 328, nr. N)*
 • Voorlopig verslag (33 328, nr. O)*
 • Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met een reactie op in het voorlopig verslag aan de regering gestelde vragen (33 328, nr. P)
 • Memorie van antwoord (33 328, nr. Q)
 • Nader voorlopig verslag (33 328, nr. R)*
 • Nadere memorie van antwoord (33 328, nr. S)
 • Brief minister met de reactie op in het nader voorlopig verslag gestelde vragen (33 328, nr. T)

Handelingen

Stemmingen

 • Handelingen Stemmingen moties Initiatiefwetsvoorstel-Voortman/Van Weyenberg open overheid (33 328, nr. 78, item 16)*
 • Handelingen Stemmingen overige moties Initiatiefwetsvoorstel Voortman/Van Weyenberg open overheid (33 328, nr. 78, item 17)*
 • Stemmingen overige moties Initiatiefwetsvoorstel Voortman/Van Weyenberg open overheid (33 328, nr. 78, item 18)*

* alle documenten aangeduid met dit teken zijn niet opgenomen / niet relevant voor de parlementaire geschiedenis zoals opgenomen in de PG Woo.